Na terenie placówki  obowiązują wytyczne MEN, MZ i  GIS dla szkół od 01.09.2020.

1 Podstawowe informacje.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia obowiązkowo będzie mierzona mu temperatura ciała termometrem bezdotykowym- w przypadku wystąpienia gorączki szkoła natychmiast powiadomi rodzica w celu niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły ( na ten czas dziecko zostanie umieszczone w izolatce na terenie szkoły).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym umieszczonym przy drzwiach wejściowych do szkoły.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do oznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły – korytarz pomiędzy wejściami do szkoły oraz dojście do szatni, w oddziałach przedszkolnych wejście do przedszkola i dojście do szatni :

A) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

B) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

C) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

D) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne : osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

E) w szatni przedszkolnej może przebywać maksymalnie czworo rodziców z dziećmi, w szatni szkolnej dla klasy 1 może przebywać maksymalnie czworo rodziców z dziećmi.

2  Funkcjonowanie placówki.

 1. Wszyscy uczniowie i nauczyciele wchodzą rano do budynku szkoły  wejściem głównym lub wejściem od parkingu szkolnego.
 2. Plac zabaw pozostaje nieczynny.
 3. Na terenie szkoły i przedszkola w szatniach, przebieralniach, korytarzach rekomenduje się zakrywanie ust i nosa (nie dotyczy osób ze wskazaniami medycznymi ) przez wszystkie osoby przebywające w tych przestrzeniach.
 4. Wyznacza się przestrzeń wspólną dla rodzica i osób z zewnątrz :  korytarz pomiędzy wejściami do szkoły oraz dojście do szatni. W oddziałach przedszkolnych wejście do przedszkola i dojście do szatni.
 5. Obowiązuje zakaz wejścia dla osób trzecich na teren placówki, w wyjątkowych sytuacjach w sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki ( przeglądy techniczne, kontrole itp.) osoby te mogą zostać wpuszczone na teren placówki.
 6. Obowiązuje zakaz przychodzenia rodziców po odbiór obiadów w menażkach – uczniowie szkoły spożywają obiad w stołówce szkolnej.
 7. Jeśli dziecko jest w nieobecne w szkole, w dniu nieobecności (najpóźniej do godz. 8.00) należy odmówić jego/jej obiad ( w sekretariacie szkoły 33 8521373 lub u intendenta 515299492 )-płatność za nieodmówione obiady przepada.
 8. Pracownicy kuchni dezynfekują stoły jadalni po każdej grupie spożywającej obiad (zgodnie z ustalonym harmonogramem). Uczniowie w jadalni stosują się do zaleceń nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.

3. Zajęcia lekcyjne oraz przerwy:

 1. W trakcie zajęć uczniowie i nauczyciele nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
 2. Uczniowie wszystkich klas mają zakaz opuszczania swojego pietra podczas przerw szkolnych. Wyjątek stanowią sytuacje zmiany sal.
 3. Sale lekcyjne są dezynfekowane przez obsługę szkoły przy każdej zmianie grup.
 4. Sala gimnastyczna jest dezynfekowana przynajmniej raz w ciągu dnia.
 5. Uczniowie będą mogli wyjść pod opieką nauczyciela na ogród szkolny.
 6. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają w miarę możliwości zajęcia na świeżym powietrzu. Podczas zajęć na sali gimnastycznej unikają sportów i ćwiczeń kontaktowych.
 7. W sytuacji, gdy w trakcie lekcji uczeń szkoły będzie wykazywał typowe objawy infekcji wirusowej, nauczyciel prowadzący lekcje w danej klasie dzwoni do sekretariatu szkoły i łączy się z osobą dyżurującą. Pracownik wyznaczony w danym dniu na dyżur, odbiera chorego ucznia z lekcji i przechodzi z nim do izolatki a następnie dzwoni do rodziców ucznia z informacją o konieczności odbioru dziecka ze szkoły . Pracownik zobowiązany jest do stosowania zasad dystansu oraz zabezpieczeń przed zarażeniem znajdujących się w izolatce.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_contains() in /home/klient.dhosting.pl/kodigo/przedszkolesp6.cieszyn.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php:373 Stack trace: #0 /home/klient.dhosting.pl/kodigo/przedszkolesp6.cieszyn.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(358): Smush\Core\Parser\Parser->sanitize_value('id') #1 /home/klient.dhosting.pl/kodigo/przedszkolesp6.cieszyn.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(157): Smush\Core\Parser\Parser->is_safe('id') #2 /home/klient.dhosting.pl/kodigo/przedszkolesp6.cieszyn.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(120): Smush\Core\Parser\Parser->get_element_attributes('<div id="page-s...', 'https://przedsz...') #3 /home/klient.dhosting.pl/kodigo/przedszkolesp6.cieszyn.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-page-parser.php(35): Smush\Core\Parser\Parser->get_elements_with_image_attributes('< in /home/klient.dhosting.pl/kodigo/przedszkolesp6.cieszyn.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php on line 373