O ile główną aktywnością pięciolatka jest zabawa i to poprzez nią dzieci uczą się (uczenie się okazjonalne), o tyle u sześciolatka możemy zaobserwować początki zamierzonego uczenia się – celem działania, które podejmuje dziecko, jest świadome zapamiętanie, nauczenie się czynności czy treści poleconych przez nauczyciela. Polecenie to i podjęte działanie wcale nie musi sprawiać dziecku przyjemności. Powoli zaczyna kształtować się w nim poczucie obowiązku związanego z rolą ucznia.

MOTORYKA DUŻA – SPRAWNOŚĆ RUCHOWA (lokomocja, ruchy całego ciała)

 – występuje u nich głód ruchu, zwłaszcza u chłopców, bez aktywności ruchowej trudniej im skupić uwagę

 – biegają, skaczą szybko i zwinnie, mają już skoordynowane ruchy

 – potrafią rozhuśtać się na huśtawce na sznurach

 – utrzymują równowagę skacząc do przodu na jednej nodze (około 2 metry)

 – przechodzą „stopkami” po narysowanej linii (1-2 metry) lekko chwiejąc się

MOTORYKA MAŁA – sprawność rąk (manipulacja)

ponieważ nastąpił pierwszy etap kostnienia nadgarstka, wszystkie ruchy rąk dziecka nabierają płynności, lepsza jest koordynacja ruchów rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa

samoobsługa:

 – przy jedzeniu prawidłowo trzyma sztućce, zaczyna posługiwać się nożem

 – rozpoznaje przód i tył ubrania, szybko i sprawnie potrafi się ubrać, wiąże kokardkę, próbuje rozpinać i zapinać niewidoczne guziki

 – płynnymi ruchami rąk myje i wyciera twarz, ręce, myje całe ciało w kąpieli, starannie myje zęby, czesze się, daje sobie radę w toalecie, potrafi starannie się wytrzeć

czynności narzędziowe

 – potrafi wycierać do sucha naczynia, ścierać kurze, zamiatać

 – próbuje nawlekać igłę

 – wykonuje z plasteliny różne figurki – zwierzęta, owoce, ludziki

 – poprawnie składa kartkę na pół (jeszcze trochę nierówno)

 – wycina nożyczkami po liniach falistych, wycina serwetki z papieru

czynności grafomotoryczne:

 – coraz częściej dziecko samo odwzorowuje drukowane litery, zaczyna zwracać uwagę na położenie liter w przestrzeni, częściej zaczyna samo rysować i dba o jakość prac

 – bez kłopotów rysuje szlaczki składające się z linii prostych, potrafi już rysować według wzoru szlaczki literopodobne i inne linie faliste 

 – potrafi wg wzoru narysować romb

 – potrafi na rysunkach dowolnych rysować postacie z wszystkimi częściami ciała, dwuwymiarowe kończyny, elementy krajobrazu, płynne, faliste obłoki, trawę, kwiaty, zwierzęta itp. ; coraz bardziej poprawne proporcje – ruchy ręki podczas rysowania są płynne

Podczas rysowania i pisania ręce dzieci mniej się już męczą, ale jeszcze konieczny jest odpoczynek. Staranność jest lepsza, gdy dziecko jest wypoczęte.

Obowiązuje zasada: częste rysowanie, ale krótko i z pochwałami za wysiłek, wówczas ćwiczenia odniosą skutek, a dziecko będzie uczulone na staranne wykonanie pracy.

LATERALIZACJA (stronność)

dziecko ponadsześcioletnie powinno już mieć ustaloną lateralizację.

WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJU PSYCHICZNEGO – POZIOM ROZWOJU PROCESÓW POZNAWCZYCH

Na skutek skoku rozwojowego (między 5 a 6 rokiem życia) i szybszego dojrzewania mózgu, u dziecka sześcioletniego zachodzą istotne zmiany we wszystkich procesach psychicznych.

CECHY UWAGI DZIECI SZEŚCIOLETNICH

 – przeważa jeszcze uwaga mimowolna, ale występują już początki uwagi dowolnej, dziecko na polecenie To jest ważne, zwróć na to uwagę – świadomie kieruje uwagę na wskazany obiekt

 – wydłuża się czas skupienia uwagi – na zajęciach dydaktycznych – około 20 min, a po kilku miesiącach 30 minut, potem potrzebuje ruchu dla odpoczynku

 – stopniowo koncentracja uwagi na czynnościach szkolnych staje się lepsza

 – obserwuje się początki podzielności uwagi

CECHY PAMIĘCI SZEŚCIOLATKÓW

 – początki pamięci dowolnej – dzieci stają się zdolne do świadomego zapamiętywania informacji na polecenie dorosłego, zaczynają pamiętać o obowiązkach, zaleca się kształtowanie poczucia obowiązku

 – gotowość pamięci jest nadal mała – należy pomóc dziecku w przypomnieniu sobie informacji

SPOSTRZEGANIE

dzięki dojrzewaniu odpowiednich struktur kory mózgowej, a także dzięki uprzednim doświadczeniom, znaczenie wzrastają możliwości spostrzegania analityczno-syntetycznego zarówno w spostrzeganiu wzrokowych, jak i słuchowym. Po okresie skoku rozwojowego utrzymujące się trudności i duża niechęć dziecka do zajęć wymagających spostrzegania wzrokowego lub słuchowego mogą już świadczyć o ryzyku dysleksji.  

Spostrzeganie wzrokowe

 – na obrazku dzieci spostrzegają stosunki przestrzenne i nazywają je (używając przyimków: na, pod, za, w, przed)*

 – poprawnie nazywają podstawowe barwy

 – poprawnie nazywają figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, krzyżyk)*

 – w większości przypadków uwzględniają położenie elementów w przestrzeni, poprawnie nazywając – lewo – prawo – góra – dół*

 – potrafią narysować według wzoru figury wpisane jedne w drugie*

 – potrafią złożyć obrazek z kilkunastu części, układać puzzle z ok 100 elementów, znaleźć kilkanaście różnic między podobnymi obrazkami*

Spostrzeganie słuchowe (dźwięki mowy, rytm i rym)

 – poprawnie wymawiają słowa

 – analizują wyraz złożony z 3-4 sylab (czyli dzielą na sylaby) i dokonują syntezy sylabowej (gdy pani mówi: „ka-ru-ze-la”, dziecko wie, że to „karuzela”)*

 – wysłuchują głoski w nagłosie (czyli pierwsza głoska) i wygłosie (czyli ostatnia głoska – po ćwiczeniach), czasami zamiast głoski podają sylabę*

 – potrafią podać nazwy przedmiotów rozpoczynających się daną sylabą i głoską, potrafią wskazać je w otoczeniu*

 – dopasowują proste rymy*

 – odtwarzają i kontynuują proste rytmy (klaskanie, tupanie, uderzanie w coś – np. xxLxxLxxL, gdzie x=klaśnięcie, L=tupnięcie)*

Taki poziom czynności spostrzegania wzrokowego i słuchowego jak przedstawiony wyżej jest warunkiem koniecznym do opanowania podstaw nauki szkolnej – czytania i pisania.

LICZENIE SZEŚCIOLATKÓW

 – większość dzieci przelicza elementy z przekroczeniem progu dziesiątkowego, przeliczając – dotykają elementów, ostatni liczebnik odnoszą do wielkości zbioru*

 – na polecenie dodają i odejmują elementy w granicach 10 (często już w pamięci)*

 – zbiór złożony z kilkunastu elementów potrafią podzielić po równo na dwie lub trzy części („Rozdziel te jabłuszka sprawiedliwie między mnie a ciebie” (liczba parzysta) lub „Masz trzy garaże. Zaparkuj samochody tak, by każdy miał miejsce w garażu”)*

 – rozumieją symbole operacji na liczbach (+, – , =)

 – stosują właściwe nazwy figur geometrycznych*

 – rozumieją i rozwiązują proste zadania tekstowe (Np. Basia z Jankiem poszli na grzyby. Basia znalazła 3 grzybki, a jej brat 2. Ile grzybków dzieci przyniosły z lasu?itp.)*

Opracowano na podstawie „Diagnoza dojrzałości szkolnej” B. Janiszewskiej, wyd. WSiP.

Wydano na prośbę rodziców.

Symbolem (*) oznaczono, jakie ćwiczenia można wykonywać w domu.